Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    hoàn toàn, đầy đủ, trọn vẹn
    một cách đầy đủ [đầy đủ, hoàn toàn]