Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] đúng, [một cách] chính xác
  vào đúng 2 giờ
  I can't remember precisely what happened
  tôi không thể nhớ chính xác những gì đã xảy ra
  đúng thế! (dùng trong câu trả lời tán thành)
  "it's a very delicate problem!" – "oh precisely"
  "đấy là một vấn đề rất tế nhị" – "đúng thế"