Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

altogether /ˌɑːltəˈgɛðɚ/