Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] hoàn toàn, [một cách] tuyệt đối
    we failed utterly to convince them
    chúng tôi hoàn toàn thất bại trong việc thuyết phục họ