Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

categorically /,kætə'gɒrikli/  /,kætə'gɔ:rikli/

  • Phó từ
    [một cách] dứt khoát