Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

from /ˈfrʌm/  /ˈfrɑːmfrəm/