Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] rõ ràng, [một cách] dứt khoát
  you were expressly told not to touch my papers
  anh đã được bảo rõ ràng là không được sờ vào giấy tờ của tôi đấy nhé
  cốt để
  một cuốn từ điển soạn cốt để cho sinh viên nước ngoài học tiếng Anh