Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scrupulously /'skru:pjʊləsli/  

  • Phó từ
    [một cách] quá tỉ mỉ
    [một cách] cẩn trọng;[một cách] hoàn toàn thẳng thắn