Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assiduously /ə'sidjʊəsli/  /ə'sidʒʊəsli/

  • Phó từ
    [một cách] chuyên cần