Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intensively /in'tensivli/  

  • Phó từ
    [một cách] tập trung