Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meticulously /mə'tikjələsli/  

  • Phó từ
    [một cách] tỉ mỉ