Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

painstakingly /'peinzteikiηli/  

  • Phó từ
    [một cách] công phu;[một cách] cần cù;[một cách] chịu khó