Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sedulously /'sedjʊləsli/  

  • Phó từ
    [một cách] cần cù, [một cách] cần mẫn