Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exhaustively /ig'zɔ:stivli/  

  • Phó từ
    [một cách] toàn diện