Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comprehensively /,kɒmpri'hensivli/  

  • Phó từ
    [một cách] bao quát;[một cách] tòan diện