Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự nhăn; nếp nhăn
    sự gấp nếp; nếp gấp