Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vết gấp, vết nhăn (ở vải)
  smooth out the ruck in the sheets
  vuốt cho mất vết nhăn ở khăn trải giường
  Động từ
  ruck up
  nhăn
  khăn trải giường ở giường tôi bị nhăn

  * Các từ tương tự:
  ruckle, rucksack, ruckus