Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nếp gấp, vết nhăn (quần áo) ((như) ruck)
  Động từ
  ((thường) + up) nếp gấp, làm nhăn (quần áo) ((như) ruck)
  Danh từ
  tiếng ran, tiếng thở khò khè (người hấp hối)
  Nội động từ
  thở có tiếng ran, thở khò khè (người hấp hối)