Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đầm, đầm lầy
  Động từ
  làm lầy lội, làm ướt đẫm
  bồn rửa bát tràn nước ra ngoài và làm ướt cả nhà bếp
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động) làm ngập vào (công việc…)
  năm nay công việc nhiều khiến tôi ngập cả đầu

  * Các từ tương tự:
  swamp fever, swamp-eel, swamper, swampland, swampy