Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

everglade /'evəgleid/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đầm lầy