Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [có] cho gia vị
    heavily spiced curries
    món cà ri cho nhiều gia vị