Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cây thân thảo, cỏ
    dược thảo

    * Các từ tương tự:
    herbaceous, herbaceous border, herbage, herbal, herbalist, herbaria, herbarium, herbicidal, herbicide