Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

herbal /ˈɚbəl/  /Brit ˈhəːbəl/

  • adjective
    always used before a noun
    made of or relating to herbs

    * Các từ tương tự:
    herbalist