Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

herbalist /'hɜ:bəlist/  

  • người trồng dược thảo
    nhà nghiên cứu dược thảo