Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

herbal /'hɜ:bl/  

  • Tính từ
    [thuộc] cây thân thảo, [thuộc] cỏ

    * Các từ tương tự:
    herbalist