Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

herbicide /'hɜ:bisaid/  

  • Danh từ
    thuốc diệt cỏ