Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

herbicidal /hə:bi'said/  

  • Tính từ
    diệt cỏ; (thuộc) thuốc diệt cỏ