Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

herbage /'hə:bidʒ/  /'hə:rbidʒ/

  • Danh từ
    cây thân thảo, cỏ (nhất là cỏ cho súc vật ăn)