Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

herbaria /hə:'beəriəm/  

  • Danh từ, số nhiều herbaria /hə:'beəriə/
    tập mẫu cây
    phòng mẫu cây