Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hạt tiêu, hồ tiêu, ớt
  ớt (cây, quả)
  Động từ
  rắc hạt tiêu vào, cho hạt tiêu vào (món ăn)
  ném dồn dập lên, bằn dồn dập vào
  bức tường đã bị đạn bắn vào dồn dập
  hỏi ai dồn dập

  * Các từ tương tự:
  pepper mill, pepper-and-salt, pepper-caster, pepper-castor, pepper-grass, pepper-pot, pepperbox, pepperbox, peppercorn