Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cành (có hoa, lá)
  cành thoa (vật trang điểm)
  a spray of diamond
  cành thoa kim cương
  nhánh hoa (giắt ở áo để trang sức)
  he had a spray in his button hole
  nó có một nhánh hoa cài ở khuy áo
  Danh từ
  bụi nước
  the spray of a waterfall
  bụi nước do thác nước tung lên
  chất nước xịt ra (từ lọ nước hoa, từ bình phun thuốc trừ sâu…)
  hair spray
  thuốc xịt tóc
  spray paint
  sơn xì
  bình xịt; bình bơm
  Động từ
  xịt, bơm; phun
  nông dân phun thuốc trừ sâu bệnh lên cây trồng của mình
  (nghĩa bóng) bắn vãi đạn vào mục tiêu
  tóe ra; phun ra (nói về chất lỏng)
  nước tóe ra sàn nhà

  * Các từ tương tự:
  spray-drain, spray-gun, spray-painting, sprayboard, sprayer, sprayey, spraying