Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sprinkler /'spriŋkllə[r]/  

 • Danh từ
  bình tưới nước; ống phun nước (chữa cháy)
  a sprinkler system
  hệ thống phun nước tự động (khi có cháy)

  * Các từ tương tự:
  sprinkler system, sprinklered