Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sprinkler system /'spriɳklə'sistim/  

  • Danh từ
    hệ thống ống tưới nước (vườn hoa, sân đánh gôn...)