Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có hệ thống tưới nước tự động (vườn...)