Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ on, over, with) làm bắn tung tóe, vảy, rảy
  xe buýt chạy qua làm bắn bùn tung tóe lên chúng tôi
  rơi lộp độp
  chúng tôi nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái lều
  Danh từ
  sự bắn tung tóe, sự vung vãi
  sự rơi lộp độp; tiếng lộp độp
  a spatter of rain on the tent
  tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc lều
  (thường số ít) một lượng ít ỏi
  a spatter of rain
  trận mưa lác đác mấy hạt, trận mưa nhỏ

  * Các từ tương tự:
  spatter-dock, spatterdashes