Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (chủ yều dùng ở thể bị động)
    vấy bẩn
    mặt vấy kem hóa trang