Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bespatter /bi'spætə/  

 • Ngoại động từ
  rắc, vảy, làm bắn tung toé
  nịnh nọt rối rít
  chửi tới tấp

  * Các từ tương tự:
  bespattered