Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bespattered /bi'spætəd/  

  • Tính từ
    (vị ngữ) (+with)
    vấy, dính đầy
    her clothes were bespattered with mud
    quần áo cô ta dính đầy bùn