Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ+ (splodge) /splɔdʤ/
  vết bẩn, dấu (mực...)
  Ngoại động từ
  bôi bẩn, đánh giây vết bẩn vào (cái gì)

  * Các từ tương tự:
  splodge