Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  dabble something [in something]
  nhúng tay vào làm tung tóe (nước)
  chị ta cho tay vào vòi, làm tung tóe nước
  dabble in(at) something
  làm chơi, làm bời, học đòi
  ông ta chỉ học đòi làm chính trị

  * Các từ tương tự:
  dabbler