Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

splatter /'splætə[r]/  

 • Động từ
  kêu lộp bộp
  mưa rơi lộp bộp trên mái nhà
  bắn đầy
  bộ quần áo bảo hộ đầy sơn

  * Các từ tương tự:
  splatter-dash