Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vaporizer /'veipəraizə/  

  • Danh từ
    bình xì, bình bơm
    (kỹ thuật) bộ bay hơi; bộ phối khí

    * Các từ tương tự:
    vaporizer, vaporiser