Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vằn, đường vằn
  vết chấm lốm đốm
  vải len rằn

  * Các từ tương tự:
  mottled