Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • lốm đốm; có vằn
    the mottled skin of a snake
    da có vằn của con rắn