Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    gia vị
    not enough seasoning in the stew
    chưa đủ gia vị trong món hầm