Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

condiment /'kɒndimənt/  

  • Danh từ
    (thường số nhiều)
    đồ gia vị

    * Các từ tương tự:
    condimental