Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chất kích thích
    cà phê và chè là những chất kích thích nhẹ
    tác nhân kích thích
    sự hạ lãi suất sẽ tác dụng như là một tác nhân kích thích kinh tế phát triển