Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (kỹ thuật) sự truyền động trục chung
    trục dẫn động