Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái que, cái gậy
  a measuring rod
  que đo
  (cách viết khác finish rod) cần câu
  sào (đơn vị đo chiều dài Anh bằng khoảng 5 mét)
  (Mỹ, tiếng lóng) súng lục
  (cụ) cái roi
  make a rod for one's own back
  làm việc gì sau này có thể gây khó khăn cho bản thân
  a rod (stick) to beat somebody with
  xem beat
  rule with a rod of iron
  xem rule
  spare the rod and spoil the child
  xem spare

  * Các từ tương tự:
  rod-bacterium, roddin, rode, rodent, rodenticide, rodeo, rodman, rodomontade, rodster