Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bút chì, viết chì
  a pencil drawing
  bức vẽ bằng bút chì
  bản viết bằng bút chì
  pencil rubs out easily
  viết bằng bút chì thì tẩy xóa đi dễ
  [vật hình] bút chì
  eye-brow pencil
  bút chì tô đường mày
  Động từ
  (-II-, Mỹ -I-)
  viết (vẽ, đánh dấu) bằng bút chì
  anh ta vẽ bằng bút chì bản phác thảo của một ngôi nhà
  đường mày tô bút chì
  pencil something in
  ghi tạm vào sổ nhật ký (một cuộc họp, một cuộc gặp mặt dự định vào một ngày nào đó…)
  let's pencil in 3 May for the meeting
  ta hãy ghi tạm ngày 3 tháng Năm là ngày hội nghị

  * Các từ tương tự:
  pencil sharpener, pencil-box, pencil-case, penciled, penciler, penciling, pencilled, penciller, pencilling